تویوتا کمری GLX ۲۰۰۹
فوریه 2, 2019
7-3
اکتبر 27, 2018

 

گزارش کارشناسی: ازرا ۲۰۰۹ کیلومتر:۱۶۰ هزار قیمت: ۱۸۵ م از گلگیر جلو تا عقب سمت شاگرد رنگ و بتونه فنی:کشش فرمان،بازدید جلو بندی دیاگ بدون خطا خریداری شد.